มาตรวัด  มิเตอร์  เกจ์วัดแรงดัน เกจวัดแรงดูด เกจ์คอมปาวด์ เกจ์วัดอุณหภูมิ

 Meter and  Guage

GaugeVacuum เกจ์วัดแรงดูด
Vacuum Gauge
เกจ์ แวคคัม วัดแรงดูด
Thermometer Gauge ปรอท เกจ์ วัดอุณหภูมิ
Thermometer Gauge
ปรอท  เกจ์วัดอุณหภูมิ
GaugePress
Pressure Gauge
เกจ์วัดความดัน
GaugeComp
Compound Gauge
เกจ์ คอมเปาด์
Meter – Gauge
Meter – Gauge
มาตรวัด - เกจ์
Meter – Gauge
Manostar – Gaugeเกจ์ มาโนสตาร์
Pressure Gaugเกจ์วัดความดัน (เพรสเชอร์เกจ์)
Manostar Gaugเกจ์ มาโนสตาร์

 

เกจ์แวคคัม Vacuum Guage เกจ์สำหรับวัดแรงดูด
เกจ์วัดแรงดัน Pressure Guage
เกจ์คอมปาวด์ Compound Guage สำหรับใช้วัดค่าแรงดัน และ แรงดูดในตัวเดียวกั้น
โมโนสตาร์ เกจ์ Monostar Guage 
เกจ์ วัดแรงดันแบบมีเข็มล็อค
เทอร์โมมิเตอร์ Thermometer มาตรวัดอุณหภูมิ
มาตรวัด - เกจ์ Meter - Guage
สำหรับใช้วัดแรงขับ และ อุณหภูมิ