สเปควาล์วผีเสื้อ คิทซ์ คิตาซาว่า Spect Butterfly Valve KITZ (KITAZAWA)