TOPFLEX Rubber Flexible Joint ข้อต่อยาง ท่ออ่อนยาง ท็อปเฟล็กซ์

 ท่ออ่อนยาง ข้อต่อยาง เฟล็กซ์ยาง
Rubber Flexible Joint

 

 SPECIFICATION OF TOP FLEX RUBBER FLEXIBLE JOINT
สเปค ข้อต่อยาง ท็อปเฟล็กซ์

TOPFLEX Sigle (ลอนเดี่ยว)

TOPFLEX Twinflex (ลอนคู่)
ท่ออ่อนยาง
ลอนเดี่ยวปลายหน้าแปลน

SINGLE SPHERE
ท่ออ่อนยาง
ลอนคู่ปลายหน้าแปลน

TWIN SPHERE
   

TOPFLEX Twin Reinforcing ring (ลอนคู่เสริมวงแหวนเหล็ก)

TOPFLEX Twin Union (ล่อนคู่ยูเนียน) 
ท่อนอ่อนยาง
ลอนคู่ปลายหน้าแปลน เสริมวงแหวนเหล็กน
TWIN SPHERE WITH OUTER RING
ท่ออ่อนยางลอนคู่
ปลายยูเนียน


   
 TOPFLEX SuperFlex  TOPFLEX FlexDrain
 Super-Flex Rubber
Super Flex ลอนเดี่ยว-ล่อนคู่
Flex-Drain
ท่ออ่อนยางตัวหนอน